ПРО ІНСТИТУТ

Історія

Адміністрація

Структура

Доступ до публічної інформації

Акредитація

Випускники ЖІ МАУП

Вакансії

Доступ до публічної інформації

Повна назва Вищого навчального закладу

Українською мовою: Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Російською мовою: Житомирский институт Частного акционерного общества "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом"

Англійською мовою: Zhytomyr institute The Private Joint-Stock Company «Higher Education Institution «Interregional Academy of personnel management»

Статут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Стратегії розвитку ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення про Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556 VII

Сертифікати про акредитацію:

053 Психологія (бакалавр)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)

073 Менеджмент (бакалавр)

081 Право (магістр)

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Програма забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Студентоцентроване навчання

Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про студентське самоврядування ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ПРаТ «ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність від 12.08.2015 р.No579

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про організацію самостійної роботи студентів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними графіками в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про підготовку магістрів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Формування контингенту студентів, оцінювання, визнання результатів навчання та атестація студентів

Положення про екзаменаційну комісію у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про порядок відпрацювання студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» навчальних занять

Положення про організацію ректорського контролю якості знань студентів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про укладання контрактів при прийнятті на роботу науково-педагогічних та педагогічних працівників

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів/факультетів МАУП

Методики рейтингового оцінювання діяльності кафедри/факультету/інституту/науково-педагогічних працівників

Вчена Рада

Положення про Вчену раду ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Склад Вченої Ради ЖІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Протоколи засідання Вченої Ради 2020-2021 н.р.:

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Науково-методична діяльність

Положення про науково-методичну раду у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про методичну раду у ЖІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

План роботи методичної ради інституту на 2019-2020 н.р.

План роботи методичної ради інституту на 2020-2021 н.р.

Протоколи засідання методичної ради ЖІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП":

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Рада роботодавців

Положення про Раду роботодавців ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Наказ про створення Ради роботодавців ЖІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Склад Ради роботодавців ЖІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Академічна доброчесність

Положення про запобігання та виявлення плагіату в наукових та академічних текстах

Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат та їх розміщення в інституційному репозитарії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Кодекс академічної доброчесності

Інформування студентів щодо неприпустимості плагіату