ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

foto

ОСОВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор, гарант освітньої програми "Менеджмент"

додаткова інформація


foto

ВОЛКІВСЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент


foto

ЧОРНА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

професор кафедри, доктор економічних наук, професор


foto

ОСОВСЬКИЙ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

додаткова інформація


foto

АКСЬОНОВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

доцент кафедри, кандидат економічних наук

додаткова інформація


foto

МЕЛЬНИЧУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА

доцент кафедри, кандидат економічних наук


foto

АЛЕКСАНДРОВА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцентfoto

МАЛЮГА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

професор кафедри, доктор економічних наук, професор


foto

МУЛЯР ТАМАРА СТАНІСЛАВІВНА

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент


foto

СУС ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент


foto

ВИШНІВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

старший викладач кафедри


Перелік предметів за освітніми програмами, що закріплені за кафедрою


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "МЕНЕДЖМЕНТ"

Перший (бакалаврський) рівень:

_____

Обов'язкові дисципліни циклу загальної підготовки:

Академічні студії,

Вища математика,

Економічна інформатика,

Іноземна мова,

Інформаційні системи і технології,

Історія та культура України,

Макроекономіка,

Міжнародна економіка,

Мікроекономіка,

Основи академічного письма,

Політична економія,

Правознавство,

Статистика,

Сучасна українська мова,

Фізичне виховання,

Філософія,

_____

Обов'язкові дисципліни циклу професійної підготовки:

Аудит і оцінювання управлінської діяльності,

Вступ до спеціальності "Менеджмент",

Державне та регіональне управління,

Економіка підприємства,

Зовнішньоекономічна діяльність,

Історія менеджменту,

Менеджмент,

Менеджмент організацій,

Мотиваційний менеджмент,

Облік і аудит,

Організація проектування підприємства,

Основи корпоративного управління,

Основи маркетингу,

Основи підприємницької діяльності,

Основи проектного менеджменту,

Розміщення продуктивних сил,

Стратегічне управління підприємством,

Теорія організацій,

Фінансти, гроші та кредит,

Фінанси підприємства,

_____

Вибіркові дисципліни загальної підготовки:

Безпека життєдіяльності* / Екологія* (2 сем.),

Розміщення продуктивних сил* / Демографія* (2 сем.),

Соціально-політичні студії* / Риторика* (3 сем.),

Релігієзнавство* / Етика і естетика* (4 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

Етика бізнесу* / Тренінг з ділового спілкування* (4 сем.),

Економіка праці та соціально-трудові відносини* / Управління персоналом* (5 сем.),

Менеджмент безпеки* / Основи безпеки підприємства* (5 сем.),

Економічний аналіз* / Управління трудовим потенціалом* (5 сем.),

Бізнес-планування та створення стартапів* / Бізнес-тренінг* (5 сем.),

Операційний менеджмент* / Ситуаційний менеджмент* (6 сем.),

Бізнес-планування та створення стартапів* / Бізнес-тренінг* (5 сем.),

Методи та технології прийняття управлінських рішень* / Управління інформаційними зв'язками* (6 сем.),

Основи антикризового управління* / Техніка адміністративної діяльності* (7 сем.),

Управління інноваціями* / Управління бізнес-процесами* (7 сем.),

Страхування* / Ціноутворення* (7 сем.),

Лідерство та управління конфліктами* / Ризик-менеджмент* (8 сем.),

Управління конкурентноспроможністю організації* / Франдрайзинг* (8 сем.),

Основи інвестиційного менеджменту* / Управління виробничими групами* (8 сем.),

Основи наукових досліджень в менеджменті* / Правові засади менеджменту* (8 сем.),

Бізнес-право* / Організаційна поведінка* (8 сем.),

_____

Навчальна практика зі спеціальності "Менеджмент",

Навчально-виробнича практика зі спеціальності "Менеджмент",

Виробнича і переддипломна практика зі спеціальності "Менеджмент",

Бази практики:Другий (магістерський) рівень:

_____

Обов'язкові дисципліни циклу загальної підготовки:

Глобальна економіка,

Іноземна мова у професійній діяльності,

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність,

Українська мова професійного спрямування,

_____

Обов'язкові дисципліни циклу професійної підготовки:

Менеджмент організацій,

Стратегічний менеджмент,

Управління бізнесом,

Управління змінами,

Управління проектами,

Управління якістю,

_____

Вибіркові дисципліни загальної підготовки:

Фінансовий менеджмент* / Сучасні економічні теорії* (1 сем.),

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу* / Стратегічне управління підприємством* (2 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

Інвестиційний менеджмент* / Фінансові потоки в логістичних системах* (1 сем.),

Антикризове управління* / Методика викладання менеджменту* (1 сем.),

Корпоративне управління* / Інноваційний менеджмент* (2 сем.),

Страховий менеджмент* / Інтелектуальний бізнес* (2 сем.),

_____

Переддипломна практика зі спеціальності "Менеджмент",


.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

Перший (бакалаврський) рівень:

_____

Обов'язкові дисципліни циклу загальної підготовки:

Безпека життєдіяльності та охорона праці,

Вища математика,

Ділова українська мова,

Економетрика,

Економічна інформатика,

Іноземна мова,

Історія економічних вчень,

Історія та культура України,

Макроекономіка,

Міжнародна економіка,

Мікроекономіка,

Основи менеджменту,

Політична економія,

Статистика,

Фізичне виховання,

_____

Обов'язкові дисципліни циклу практичної підготовки:

Банківська система,

Бюджетна система,

Вступ до спеціальності,

Гроші та кредит,

Економіка підприємства,

Економіка праці та соціально-трудові відносини,

Економічний аналіз,

Інформаційні системи в економіці та бізнесі,

Облік і аудит,

Основи маркетингу,

Податкова система,

Регіональна економіка,

Страхування,

Теорія фінансів,

Управління персоналом,

Фінанси,

Фінанси підприємств,

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва,

Фінансовий аналіз,

Фінансовий ринок,

Ціноутворення,

_____

Вибіркові дисципліни загальної підготовки:

Правознавство* / Логіка* (1 сем.),

Демографія* / Розміщення продуктивних сил* (2 сем.),

Основи психології та педагогіки* / Етика та естетика* (3 сем.),

Соціологія* / Політологія* (4 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

Банківські операції* / Ринок цінних паперів* (5 сем.),

Аналіз господарської діяльності* / Звітність підприємства* (5 сем.),

Економічна статистика* / Статистика праці* / Статистика праці*(5 сем.),

Міжнародні фінансово-кредитні організації* / Податкові системи зарубіжних країн* (6 сем.),

Фінансове планування на підприємстві* / Аналіз банківської діяльності* (7 сем.),

Інноваційний розвиток підприємства* / Інтелектуальна власність* (7 сем.),

Міжнародні фінанси* / Фінансове право* (8 сем.),

Інвестиційний аналіз* / Інвестиційне кредитування* (8 сем.),

Страхові послуги* / Соціальне страхування* (8 сем.),

Валютне регулювання* / Організація кредитно-розрахункових операцій у банках* (8 сем.),

Фінансовий аналіз зовнішньоекономічної діяльності* / Центральний банк і грошово-кредитна політика* (8 сем.),

_____

Навчальна практика зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування",

Виробнича практика зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування",


Бази практики:

.


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

Перший (бакалаврський) рівень:

_____

Обов'язкові дисципліни циклу загальної підготовки:

Безпека життєдіяльності та охорона праці,

Вища математика,

Ділова українська мова,

Економетрика,

Економічна інформатика,

Іноземна мова,

Інформатика,

Історія економіки та економічної думки,

Історія та культура України,

Макроекономіка,

Менеджмент,

Мікроекономіка,

Оптимізаційні методи та моделі,

Політична економія,

Статистика,

Теорія ймовірностей та математична статистика,

Фізичне виховання,

Філософія,

_____

Обов'язкові дисципліни циклу практичної підготовки:

Аналіз господарської діяльності,

Аудит,

Бухгалтерський облік (загальна теорія),

Всиуп до спеціальності "Облік і оподаткування",

Гроші та кредит,

Економіка підприємства,

Економіка праці та соціально-трудові відносини,

Звітність підприємства,

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті,

Маркетинг,

Облік у банках,

Облік у бюджетних установах,

Облік і звітність в оподаткуванні,

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу,

Регіональна економіка,

Управлінський облік,

Фінанси,

Фінансовий облік І,

Фінансовий облік ІІ,

_____

Вибіркові дисципліни загальної підготовки:

Релігієзнавство* / Історія Християнської Церкви* / Основи християнської моралі*(1 сем.),

Правознавство* / Логіка* (1 сем.),

Паблік релейшнз* / Управління персоналом* (2 сем.),

Риторика* / Культурологія* (2 сем.),

Етика та естетика* / Основи психології та педагогіки* (3 сем.),

Політологія* / Соціологія* (4 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни практичної підготовки:

Організація і методика економічного аналізу* / Облікова політика підприємства* (5 сем.),

Моделювання фінансово-облікових процесів* / Управління обліково-фінансовими процесами* (5 сем.),

Податкова система* / Страхування* (5 сем.),

Економічна статистика* / Статистика праці* / Управління бізнесом*(5 сем.),

Судово-бухгалтерська експертиза* / Бухгалтерська експертиза* (6 сем.),

Фінанси підприємства* / Управління експортно-імпортними операціями* (6 сем.),

Управління витратами та цінами* / Ціноутворення* (6 сем.),

Організація виконання бюджету* / Експертиза та аналіз державного бюджету* (7 сем.),

Внутрішньогосподарський контроль* / Облік зовнішньоекономічної діяльності* (8 сем.),

Комп'ютерні системи 1С "Бухгалтерія"* / Комп'ютерні системи 1С "Підприємство"* (8 сем.),

Контролінг* / Облік у зарубіжних країнах* (8 сем.),

_____

Навчальна практика зі спеціальності "Облік і оподаткування",

Виробнича практика зі спеціальності "Облік і оподаткування",


Бази практики:

.