logo

ПРО ІНСТИТУТ

Історія

Адміністрація

Структура

Доступ до публічної інформації

Акредитація

Випускники ЖІ МАУП

Вакансії


АКРЕДИТАЦІЯ

Освітня програма "Право"

Освітня програма "Право" другого (магістерського) рівня (2017 рік)

Освітня програма "Право" другого (магістерського) рівня (2019 рік)

Проект освітньої програми "Право" другого (магістерського) рівня (2020 рік)

Відомості про самооцінювання

Відомості про самооцінювання ОП "Право" другого (магістерського) рівня

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП "ПРАВО"

foto

КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ

професор кафедри "Правознавства", гарант освітньої програми "Право"

ОСВІТА: Херсонський державний технічний університет, 1999, економіка підприємств, магістр з економіки підприємств.

Інститут економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету у місті Києві, 2013, правознавство, юрист

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: Доктор юридичних наук, 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), «Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України», професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/003147-19, «Генезис трансформації антикорупційної діяльності в Україні та світі», 27.03.2019р.

 • Показати більше

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: П.30.1. 1) Kajdashev R. Romanenko Y, Shevkun T. THE STRUCTURAL ISSUES OF USING PRO-JECT AND PROG-RAM MANA-GEMENT WITHIN THE SYS-TEM OF NON-STATE PENSION PROVISION // Журнал «Науковий вісник Полісся» (WebofScience). – 2016. – Вип. № 3(7). – С. 38-44.

  2) Кайдашев Р.П. Петли оптимизации в проектах // Р.П. Кайдашев / Журнал «Актуальні Проблеми Економіки» (Scopus). – 2016. – Вип. № 9(183). – С. 329-337.

  П.30.3. 1) Кайдашев Р.П. Проблеми теорії і практики здійснення судочинства з перегляду судових рішень в адміністративному процесі України. Монографія. – Київ: МП Леся, 2015. – 468 с.

  2) Кайдашев Р.П. Теоретико-методологічні аспекти перегляду судових рішень у відновленій адміністративній справі: навч. посіб. / Р.П. Кайдашев, В.А. Кузьменко, Ю.В. Копик, О.І. Бєлова, Є.О. Романенко. – Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. – 160 с.

  3) Кайдашев Р.П. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві: апеляційне та касаційне провадження. Когнітивна мапа: навчальний посібник, Ч 1. – К.: ДП «Вид. дім. «Персонал», 2016. – 62 с.

  П.30.8. Член редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого адміністративного суду України – науково-практичного видання «Вісник Вищого адміністративного суду України» (постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 05.02.2016 р. №8 «Про внесення змін до складу редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України».

  П.30.10. Завідувач кафедри правознавства ЖІ МАУП у період з 10.07.2017 по 15.02.2018 рр.

  П.30.13. 1) Кайдашев Р.П. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Адміністративне право» – Житомир, ЖІ МАУП, 2017. – 36 с.;

  2) Кайдашев Р.П. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Цивільне право» – Житомир, ЖІ МАУП, 2017. – 48 с.

  3) Кайдашев Р.П. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Антикорупційне право» – Житомир, ЖІ МАУП, 2018. – 38 с.

  П.30.15. 1) Кайдашев Р.П. Поняття судового контролю в системі адміністративної юрисдикції // Кайдашев Р.П. // Права людини: онтологічний і гносеологічний виміри: матеріали круглого столу. м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 178-180.

  2) Кайдашев Р.П. Особливості судового контролю в адміністративному процесі / Кайдашев Р.П. // Актуальні питання адміністративного права і процесу: міжнародна науково-практична конференція. м. Одеса, 2015 р. С. 60-61.

  3) Кайдашев Р.П. Значення інституту перегляду судових рішень в адміністративному процесі / Кайдашев Р.П. // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 30-31 жовтня 2015 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 98-101.

  4) Кайдашев Р.П. Перегляд судових рішень апеляційною інстанцією у письмовому провадженні / Кайдашев Р.П. // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: міжнародна науково-практична конференція м. Запоріжжя 29-30 січня 2016 р. – З.: ЗНУ, 2016. С.150-153.

  5) Кайдашев Р.П. Провадження Верховного Суду України в адміністративному процесі // Кайдашев Р.П. // Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки: міжнародна науково-практична конференція м. Кривий ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. – С. 101-103.

  П.30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю 12 років.

  П.30.18. Член Німецько-Бельгійської аналітичної групи по Єврокомісії з міжнародно-правових питань (2019-2020 рр.).

  .

  .

  .

  .

foto

СВИСТОВИЧ РОМАН СТЕПАНОВИЧ

завідувач кафедри "Правознавства", член групи забезпечення

ОСВІТА: Національна академія управління, 2005, банківська справа, магістр з банківської справи.

Національна академія управління, 2006, правознавство, юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: кандидат юридичних наук, 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право), «Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації», доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522 / 003157-19, «Сучасна доктрина міжнародного кримінального права», 27.03.2019.

 • Показати більше

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: П.30.1. Свистович Р.С. Правові засади макрофінансового бюджетування THE LEGAL BASIS MACROFINANCIAL BUDGE-TING // Web of Science Науковий віник Полісся Scientifec bullet in of Polissia №1(13), ч. 1, 2018. – С. 98-102.

  П.30.8. Науковий керівник наукової теми «Правова держава: досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні».

  П.30.10. Завідувач кафедри правознавства ЖІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

  П.30.13. 1) Свистович Р.С. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансове право» – Житомир, ЖІ МАУП, 2016. – 32 с.;

  2) Свистович Р.С. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» – Житомир, ЖІ МАУП, 2017. – 32 с.;

  3) Свистович Р.С. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Актуальні проблеми інформаційного права» – Житомир, ЖІ МАУП, 2018. – 38 с.

  П.30.15. 1) Свистович Р.С. Суб’єкти публічної адміністрації: сучасний вимір // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» INTERNA-TIONAL SCIENTIFIC JOUR-NAL «INTERNAUKA» Series: «Juridical sciences» – №3 (3) / 2017. – С.39-43.

  2) Свистович Р.С. Земельно-правова відповідальність як спеціальний вид юридичної відповідальності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» Випуск 3, том. 2: науковий збірник. – Херсон – 2017. – С.47-50.

  3) Свистович Р.С. Сутність глобалізації та її вплив на розвиток соціального управління в Україні / Свистович Р.С. // Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації: [збірник наукових робіт / за ред. Т.В.Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 77-80.

  4) Свистович Р.С. Шляхи реалізації особисто-орієнтованого педагогічного спілкування // Міжнародна наукова конференція на базі Південночеського університету в Чеських Будійовицях, Чехія. – Травень. – 2017 р.

  5) Свистович Р.С. Проблеми правового регулювання правової освіти в Україні та її вплив на виховання ціннісного ставлення до прав і свобод людини та верховенства права / Свистович Р.С. // Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів [Тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир (12 грудня 2018 р.) / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – С. 29-33.

  6) Свистович Р.С. Адміністративно-правовий шлях забезпечення ефективної діяльності приватного вищого навчального закладу / Свистович Р.С., Карпюк С.В., Лук’янчук А.М. // Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 – Вип. 8: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річ-чю МАУП «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної політики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М.Н.Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 235-236.

  П.30.16. Член Національної Асоціації Адвокатів України з 2015 р. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5451/10 від 08.10.2015.

  П.30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю 12 років.

  П.30.18. Наукове консультування з питань антикорупційного законодавства ТОВ «БУЛЬВАР» з 2015-2018 рр.

  .

  .

  .

  .

foto

БОРТНИК ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

доцент кафедри "Правознавства", член групи забезпечення

ОСВІТА: Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського, 1993, правознавство, юриист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: кандидат юридичних нвук, 081 (12.00.08 - кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право), "Кримінально-правова охорона честі та гідності особи", доцент кафедри адміністративного права.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/003146-19, «Організаційно-правові проблеми забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в конкурентному середовищі», 27.03.2019.

 • Показати більше

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: П.30.2. 1) Бортник В.А. Учасники суспільних відносин, які є об’єктом злочинів проти честі та гідності особи. / Бортник В.А. // Європейські перспективи. – Дрогобич. – 2015. – Вип. №3. – С.101-107.

  2) Бортник В.А. Соціальний зв’язок суспільних відносин. Які є об’єктом злочинів проти честі та гідності особи. // Бортник В.А. // Наше право. – К.: ЮНЕСКО, 2015. – Вип. №2. С.96-101.

  3) Бортник В.А. Честь та гідність як додатковий безпосередній об’єкт злочину. / Бортник В.А. // Наукові праці. – К.: МАУП. – 2015. – Вип. №1(44). – С.77-82.

  4) Бортник В.А. Генезис законодавства про кримінальну відповідальність за посягання на честь та гідність особи в період українського державотворення / Бортник В.А. // Наукові праці. – К.: МАУП. – 2014. – Вип. №4(43). – С.93-99.

  5) Бортник В.А. Предмет суспільних відносин, які є об’єктом злочинів проти честі та гідності // Бортник В.А. // Наукові праці МАУП. – Серія: Юридичні науки. – Вип. №4(51). К. – 2016 р. С.23-34.

  П.30.3. 1) Бортник В.А. Честь та гідність особи як об’єкт кримінально правової охорони. Монографія. – К.: «МП ЛЕСЯ», 2016. – 184 с.

  2) Адміністративне право України. Навчальний посібник. К.: Видав. Дім «Персонал» 2013 р.– 324с.

  П.30.8. Відповідальний виконавець наукової теми «Правова держава: досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні».

  П.30.13. 1) Бортник В.А. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Криміналістика» – Житомир, 2017. – 28 с.

  2) Бортник В.А. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінальне право». – К. – МАУП, 2015. – 37 с.

  3) Бортник В.А. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Адміністративне право». – К.: МАУП, 2016. – 34 с.

  П.30.15. 1) Бортник В.А. Адміністративно-правові проблеми управління в економічній сфері // В.А. Бортник // Проблеми модернізації України: Всеукраїнська науково-практична конференція м. Київ, 2017 р. ДП «Видавничий дім «Персонал».

  2) Бортник В.А. Функції державного управління / В.А. Бортник, В.О. Стасюк // Збірник IV Міжнародної науково-практичної конференції «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» м. Київ 7 жовтня 2016 р. С. 16-18.

  3) Бортник В.А. Адміністративно-правова організація й мета державного управління / В.А. Бортник, В.О. Стасюк // Проблеми модернізації України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні , м. Київ, 24 листопада 2016 р. С.53-56.

  4) Бортник В.А. Удосконалення методів державного управління // В.А. Бортник // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та розвиток української державності: актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства», м. Київ, МАУ. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал» 2014. – Вип. №10. – С.220-224.

  5) Бортник В.А. Особливості реформування судової системи в сучасній Україні / Бортник В.А. // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова держава: досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні» м. Київ, МАУП 24 квітня 2014 р. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2014. Вип. №11.

  П.30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю 14,5 років.

  П.30.18. Наукове консультування «Центр Пробації» в Житомирській області 2018-2019 рр.

  .

  .

  .

  .

Показники рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною програмою «Право»

(відповідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

icon переглянути показники


Анкета для опитування студентів ЖІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
щодо змісту ОП "Право"

заповнити анкету


Витяг із рейтингу науково-педагогічних працівників ЖІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
(забезпечення навчального процесу за ОП "Право")

icon переглянути рейтинг


Матеріально-технічна база ЖІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Приміщення, прибудинкова територія та стадіон

Адміністрація

Відбіркова комісія, кафедри, навчальна частина, медичний пункт

Аудиторний фонд

Бібліотека та читальний зал

Спортивний зал

Юридична клініка

Студентське кафе